[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 2 DE DECEMBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación » Postos de traballo » Ano 2006
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010

Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2006

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Postos de traballo

O Pleno da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión celebrada o día 28 de decembro de 2005, aprobou definitivamente o orzamento xeral da Deputación para o exercicio de 2006; así mesmo aprobáronse as bases de execución do orzamento xeral da Deputación e as específicas dos organismos autónomos, o cadro de persoal funcionario, as relacións de postos de traballo e os cadros de persoal laboral, así como o anexo de investimentos para 2006 e a concertación dunha operación de crédito/ préstamo por importe de 16.680.000,00 euros, coas características que se sinalan nas bases de execución.

De conformidade co disposto no artigo 169-3 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais faise público o orzamento xeral da Deputación Provincial de Pontevedra para o exercicio de 2006, o resumo do cal por capítulos do xeral e consolidado é o que se relaciona no anexo que se achega. Así mesmo, e de acordo co disposto no artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986 polo que se aproba o Texto refundido das Disposicións legais vixentes en materia de réxime local, se reproduce o cadro de persoal e relación de postos de traballo da Corporación aprobados xunto ó orzamento xeral.

Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 27/01/2006 15:11
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/