[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 27 DE FEBREIRO DE 2024
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación » Postos de traballo » Ano 2005
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010

Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Plantilla de funcionarios para o ano 2005

inicio | funcionarios por categoría | funcionarios por servizo
postos laborais fixos para 2005

Plantilla de funcionarios para o ano 2005

O Pleno da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión celebrada o día 3 de decembro de 2004, aprobou inicialmente o Presuposto xeral da Deputación para o exercicio de 2005; así mesmo aprobáronse as Bases de execución do Presuposto xeral da Deputación e as específicas dos organismos autónomos, o cadro de persoal funcionario, as relacións de postos de traballo e os cadros de persoal laboral, así como o anexo de investimentos para 2005.

Exposto ó público mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, número 235 de data 7 de decembro de 2004, sen que se presentaran reclamacións contra el durante o prazo regulamentario, considérase definitivamente aprobado, tal como sinala o artigo 169-1, do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

De conformidade co disposto no artigo 169-3 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais faise público o Presuposto xeral da Deputación Provincial de Pontevedra para o exercicio de 2005, o resumo do cal por capítulos do Xeral e Consolidado é o que se relaciona no Anexo que se achega. Así mesmo, e de acordo co disposto no artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986 polo que se aproba o Texto refundido das Disposicións legais vixentes en materia de réxime local, se reproduce o cadro de persoal e relación de postos de traballo da Corporación aprobados xunto ó Presuposto xeral.

Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 01/02/2005 19:15
Copyright © 2002-2024, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/