[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 27 DE FEBREIRO DE 2024
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Símbolos da Deputación: escudo e bandeira
Información económica e financeira
Ordenanzas
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
ORAL
IPESPO
Museo
Escola de Canteiros
Turismo Rías Baixas
Caixa Anticipos
Partidos xudiciais
Teléfono de contacto
Atención ó cidadán
Aviso Legal

ORAL 

Organismo Autónomo Provincial
de Xestión de Recursos Locais - ORAL

CALENDARIO FISCAL 2013

D. CARLOS CUADRADO ROMAY, Secretario do Organismo Autónomo Provincial de Xestión de Recursos Locais - ORAL,

CERTIFICA:

Que o Consello Reitor do ORAL celebrado o día vinte e seis de novembro de 2012, en sesión ordinaria, acordou entre outros o seguinte:

2. CALDENDARIO FISCAL PARA O EXERCICIO 2013

Vista proposta do servizo de recadación de 21/11/2012, relativa ao Calendario de Recadación Voluntaria para o vindeiro exercicio 2013, o Consello Reitor acorda por unanimidade aprobar Calendario fiscal que é como segue:

ImpostosData InicioData FinData Cargo Cta. (1)Fecha Cargo Cta. (2)
I.V.T.M.5 de abril5 de xuño5 de xuño
I.B.I.1 de agosto15 de outubro5 de setembro1º prazo
1 agosto
2º prazo
1 outubro
I.A.E.5 de setembro5 de novembro5 de novembro
Taxas e P.P.Data InicioData FinData Cargo Cta. (1)Data Límite (2)
1º trimestre5 de febreiro5 de abril05 de marzoAta o 5 de novembro
2º trimestre3 de maio 5 de xullo5 de xuñoAta o 3 de febreiro
3º trimestre5 de agosto7 de outubro5 de setembroAta o 5 de maio
4º trimestre30 de outubro30 de decembro05 de decembroAta o 5 de agosto

(1).- Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria (D.B.) polo importe total do recibo.

(2).- Data de cargo en conta para os recibos con orden de domiciliación bancaria (D.B.) en 2 prazos, cada un deles polo 50% do importe do recibo.

(3).- Data límite para que os Concellos comuniquen ao ORAL as modificacións (Altas, Baixas, etc…), dos padróns.

Nun prazo máximo de 45 días naturais a partir das datas límite sinaladas, os padróns terán que estar aprobados pola Dirección e cargados na aplicación, para que o servizo de recadación dispoña de marxe suficiente para gravar as domiciliacións bancarias e enviar os ficheiros para a impresión dos recibos, co fin de que cheguen aos contribuíntes nos días de inicio de cobranza.

O calendario fiscal, unha vez aprobado polo Consello Reitor, se publicará na páxina web da Deputación, e se remitirá aos Concellos cuxa xestión e recadación tributaria fora delegada no ORAL para que se publique nas súas respectivas páxinas webs se así o estiman procedente.

E para que conste, a efectos oportunos, estende a presente, de orde e con visto e prace do Ilmo. Sr. Presidente, a vinte e oito de novembro de 2012.

Visto e prace
O PRESIDENTE,

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 04/12/2012 13:03
Copyright © 2002-2024, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/