[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 27 DE FEBREIRO DE 2024
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Infraestruturas » Expedientes sancionadores
Páxina Principal
Servizos
Infraestruturas
Rede provincial de estradas
Obras
Estado das estradas
Rede primaria
Licencias de obra
Expedientes sancionadores
Convenios
Brigadas

INFRAESTRUTURAS 

Expedientes sancionadores.
Tramitación expedientes de denuncia

Para controlar o cumprimento da Ordenanza Reguladora do Uso e Defensa das Estradas Provinciais (B.O.P. 16 de xaneiro de 1996), a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, ten adscritos ó Servizo de Vías e Obras, persoal que se encarga diariamente da vixilancia de estradas.

0 incumprimento da Normativa de dita Ordenanza, dá lugar a que se tramiten unha media de 180 expedientes sancionadores ó ano.

Ditos expedientes, incoados sempre debido ó incumprimento de algún dos Artigos da Lei 4/1994 de Estradas de Galicia, tramítanse da seguinte forma:

 1. BOLETÍN DE DENUNCIA:
  O vixiante, cando observa unha infracción, cubre un boletín de denuncia cos datos do infractor, o concello, a estrada e o punto quilométrico no que se produce, así como a descrición dos feitos motivo da denuncia. Este boletín é revisado polo enxeñeiro técnico xefe da zona correspondente e posteriormente se lle dá traslado ó enxeñeiro instructor, ó obxecto de reflectir nel, os artigos infrinxidos así como a clasificación da infracción (leve, grave, moi grave, ou cualificación de danos causados).
   
 2. ACTUACIÓNS PREVIAS:
  Unha vez clasificada a infracción, notifícase ó inculpado, concedéndolle un prazo de 10 días naturais para presentar alegacións.
   
 3. ACORDO DE INICIACIÓN E PLIEGO DE CARGOS:
  Transcorrido o prazo de alegacións á notificación, e sempre que o considere o enxeñeiro instructor, iníciase o expediente, designándose para ilo instructor e secretario, e xunto co Prego de Cargos, envíase ó interesado, concedéndolle un prazo de 30 días naturais para presentar alegacións ó mesmo.
   
 4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:
  Transcorrido o prazo de alegacións ó PREGO DE CARGOS, o Sr. instructor, acorda a Proposta de Resolución en función das alegacións - se as houbera-, do Informe de zona, o da visita xirada ó lugar dos feitos, e, se é o caso, a modificación da clasificación e sanción imposta nun principio, concedéndolle un novo prazo de 15 días naturais para a presentación de alegacións.
   
 5. RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL:
  Transcorrido dito prazo, faise a Resolución Presidencial, na que se comunica ó interesado a sanción, así como o dereito a presentar recurso de reposición no prazo dun mes.
   
 6. RESOLUCIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN:
  No caso de que se presentara un recurso potestativo de reposición á resolución presidencial, emítese unha nova resolución estimando ou non o mencionado recurso, ofrecendo ó interesado a posibilidade de interpoñer recurso Contencioso - Administrativo ante o Xulgado dos Contencioso Administrativo de Pontevedra, (Art. 46 da Lei 29/98 de 13 de xullo Reguladora da Xurisdicción Contencioso - Administrativa).

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 09/03/2004 11:59
Copyright © 2002-2024, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/