[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 2 DE DECEMBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2007

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos a intervención

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
INTERVENTOR XERAL 1 30 36.818,58 S C HN A IT
VICEINTERVENTOR 1 30 33.975,80 S L HN A IT
XEFE ORZAMENTOS, PLANS E ORGANISMOS1 29 28.024,99 S L AE A TS
XEFE SERVIZO CONTABILIDADE E AUDITORÍA 1 29 28.024,99 S L AE A TS
XEFE SERVIZO FISCALIZACIÓN E ASESORAME 1 29 28.024,99 S L AG A TS
ADXUNTO SERVIZO FISCALIZACIÓN E ASESORAM. 1 27 10.180,58 S L AE A TS
XEFE NEGOCIADO CONTABILIDADE INMOVILIZADO 1 24 7.805,57 N C AE B TM
XEFE NEGOCIADO XESTIÓN PERSOAL 1 24 7.805,57 N C AE B TM
XEFE NEGOCIADO GASTOS OPER. CORRENTES 1 22 14.699,53 N C AE B TM
XEFE NEGOCIADO GASTOS OPER. DE CAPITAL 1 22 14.699,53 N C AG C AD
XEFE NEGOCIADO INGRESOS 1 22 14.699,53 N C AG C AD
XEFE NEGOCIADO ORZAMENTOS E FISCALIZACIÓN 1 22 14.699,53 N C AG C AD
XEFE DE NEGOCIADO XESTIÓN DE RECURSOS 1 22 6.485,83 N C AG C AD
ADMINISTRATIVO 3 20 6.651,52 N C AG D AU
SECRETARIA INTERVENTOR 1 18 12.255,76 N C AG D AU
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN 6 18 6.593,38 N C AG D AU
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 23


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AX: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AX: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 29/05/2009 10:39
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/